Organizarea si Functionarea Institutie

Descarcati Regulamentul de organizare si functionare al spitalul Prof Dr. Constantin Angelescu aici

Descarcati Organigrama Spitalului aici

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Spitalul “Profesor Doctor Constantin Angelescu”, cu sediul în București, strada Aleea Căuzași nr. 49-51, sector 3, este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică care este organizat și funcționează în regim de spital public, general cu două secții clinice universitare și face parte din rețeaua proprie a Ministerului Justiției.
Art. 2 - Prin Ordinul M.S. nr. 118/ 01.02.2016, privind modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 784/2011 privind clasificarea Spitalului “Profesor Doctor Constantin Angelescu, spitalul a fost clasificat in categoria a IV a - nivel de competenta bazal.
Art.3 –1)Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar de la nivelul Spitalului “Profesor Doctor Constantin Angelescu” sunt reglementate și supuse controlului structurilor specializate ale Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății și altor organisme abilitate, conform legislației în vigoare.
2) Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu functionează conform structurii organizatorice şi ştatului de funcţii aprobat prin Ordin al Ministrului Justiţiei.
Art. 4 - Prin sistemul funcțional unic Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” asigură:
a) accesul populației la toate formele de asistenta medicala de care dispune;
b) continuitatea asistentei medicale in toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperare permanenta a medicilor din aceeași unitate, sau din alte unități sanitare diferite;
c) participarea la asigurarea stării de sănătate a populației țintă;
d) desfășurarea activităților de educație medicala continua (EMC) si cercetare pentru medici, asistenți medicali si alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar, donații, sponsorizări si de către spital in limitele bugetului alocat.
Art. 5 – Principalele atribuții ale Spitalului sunt:
a) Asigură, pe bază de contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești servicii de asistența medicală curativă spitalicească și în ambulatoriul integrat de specialitate clinică și paraclinică;
b) Asigură, pe bază de contract, efectuarea controalelor medicale periodice, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru, în condițiile legislației în vigoare, pentru personalul Ministerului Justiției și al unităților subordonate acestuia, precum și a altor unități cu personalitate juridică;
c) Acordă asistență medicală în cazuri de urgențe medico-chirurgicale, tuturor categoriilor de asigurați, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuția la asigurările sociale de sănătate;
d) Acordă servicii de asistență medicală curativă și profilactică în specialități clinice și paraclinice, contra cost, la cerere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
e) Eliberează la cerere, contra cost adeverințe medicale, certificate de sănătate pentru conducătorii auto, de port–armă, prenupțiale și alte documente medicale legale, în conformitate cu legislația în vigoare;
f) Desfășoară activități de învățământ universitar, postuniversitar si cercetare științifică medicală și farmaceutică;
g) Stabilește asocieri investiționale în domenii medicale și parteneriate de tip public-privat, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
h) Asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;
i) Asigură condiții pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice si degenerative;
j) Acorda servicii medicale preventive, curative, de recuperare si paliative ce cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa;
k) Îndeplinește orice alte funcțiuni și atribuții stabilite de lege în domeniul său de activitate;
l) Prin camera de garda asigura îngrijirea pacientului critic – primul ajutor calificat – pentru stabilizarea funcțiilor vitale si asigura transferul bolnavului in secția care va asigura tratamentul corespunzător;
m) Asigura ca primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta se acorda fără nici o discriminare legata venituri, sex, vârsta, etnie, religie, cetățenie, apartenenta politica etc. si indiferent daca pacientul are sau nu asigurare medicala;
n) Acorda servicii medicale de urgenta, sub comanda inspectorului șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, in situații de accidente colective calamitați si dezastre.
Art. 6. Principalele obligații ale Spitalului “Profesor Doctor Constantin Angelescu” sunt următoarele:
a) Să asigure baza tehnică medicală de diagnostic și tratament strict necesară desfășurării activităților medicale spitalicești și în ambulatoriul de specialitate, în funcție de resursele financiare alocate;
b) Să asigure necesarul de medicamente, materiale sanitare, reactivi în funcție de resursele financiare alocate prin contractele negociate cu asiguratorii de servicii medicale sau contra cost la cererea pacienților;
c) Să asigure finanțarea regiilor și utilităților necesare funcționării spitalului din surse financiare provenite din FNUASS ( Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate), venituri proprii, altele decât cele provenite din FNUASS și de la bugetul de stat în condițiile prevăzute de lege;
d) Să asigure condițiile materiale și financiare pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului angajat;
e) Să asigure resursele materiale și financiare precum și a platoului tehnic pentru desfășurarea activităților de cercetare științifică-medicală și de învățământ universitar și postuniversitar;
f) Să acorde primul ajutor și asistență medicală de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital dacă starea persoanei este critică. După caz, va asigura transportul obligatoriu medicalizat la altă unitate sanitară de profil.
g) Personalul serviciilor de urgenta spitaliceasca nu poate participa in timpul programului de activitate la greve sau alte acțiuni revendicative – ce pot scădea capacitatea de intervenție sau calitatea actului medical ;
h) Să asigure accesul echitabil al pacienților la serviciile medicale și condițiile de respectare a drepturilor acestora.
i) Să participe cu toate resursele pentru asigurarea asistenței medicale în condiții de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză.
j) Să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS.
k) Să respecte periodicitatea și termenele de raportare a activităților către autoritățile abilitate. Documentația primară ca sursă a datelor de raportare, se păstrează securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic constituind arhiva spitalului.
l) Să asigure condiții pentru respectarea normelor privind sănătatea și securitatea în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor;
m) Să asigure accesul la informațiile de interes public, cu respectarea legislației în vigoare.
n) Să respecte legislația în vigoare aplicabilă unităților sanitare cu paturi și în ambulatoriu;
o) Să aplice programele și politicile de sănătate în conformitate cu reglementările emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției
p) Să asigure condiții pentru activitatea de pregătire profesională continuă a personalului medical și nemedical;
q) Să efectueze examinarea medicală a persoanelor care urmează să fie angajate în cadrul Ministerului Justiției sau în unitățile subordonate acestuia;
r) Să organizeze activitatea în domeniul financiar, contabilitate, administrativ și resurse umane aferente spitalului;
s) In cazul unor activități medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are specialiști in astfel de activități sau manopere medicale, spitalul încheie un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o alta unitate medicala publica sau privata acreditata. Spitalul încheie contracte privind furnizarea de servicii auxiliare, necesare funcționării spitalului.
Art. 7 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului ”Prof Dr. Constantin Angelescu”, denumit în continuare “ R.O.F. “ este întocmit având în vedere următoarele dispozitii legale:
 Legea nr. 202 din 19.04.2002 egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 46 din 21.01.2003 privind drepturile pacientului;
 Legea nr. 53 din 24.01.2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 25 din 05.03.2004 privind protecția maternității la locurile de munca;
 Ordinul MS nr. 863 din 30.06.2004 pentru aprobarea atribuțiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
 Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
 Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.S.P. nr. 914 din 26.07.2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 916 din 27.07.2006 privind normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;
 Ordinul MSP nr. 921 din 27.07.2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 Ordinul MSP nr. 1.209 din 04.10.2006 pentru aprobarea componentei si a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează in cadrul spitalelor publice;
 Ordinul nr. 1782 din 28.12.2006 înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul MSP nr. 320 din 15.02.2007 privind aprobarea Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1.628 din 24.09.2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății;
 Ordinul nr. 39 din 16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramură și la nivel de unitate sanitară;
 Ordinul nr. 1.384 din 04.11.2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare.