Informatii Pacienti

Modalitati de acces ale pacientilor catre spital

Externarea pacientilor

Ingrijiri medicale la domiciliu

    DREPTURILE PACIENŢILOR

DEFINIREA DREPTURILOR PACIENTULUI

Art.214. În sensul legii nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, avem următoarele definiții :
a) prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;
b) prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe actului medical;
d) prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boala, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.
f) listele cu drepturile si obligațiile pacienților sunt afișate la loc vizibil, in locuri special amenajate la nivelul saloanelor, holurilor, etc., inclusiv pe suport electronic, pentru a putea fi consultate de către pacienți, aparținători si vizitatori.
g) Principalele drepturi ale pacienților, așa cum sunt stipulate in legislația actuala in domeniu, sunt:
• Dreptul pacientului la informația medicala;
• Consimțământul pacientului privind intervenția medicala;
• Dreptul la confidențialitatea informațiilor si viată privata a pacientului;
• Dreptul pacientului la tratament si îngrijiri medicale;
Art. 215 Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
Art. 216. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMAŢIA MEDICALĂ

Art. 217. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
Art. 218. (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizării.
Art. 219. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
Art. 220. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește sa fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
Art. 221. Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba romana, informațiile i se aduc la cunoștința în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va caută o alta forma de comunicare.
Art. 222. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat și de a alege o alta persoana care sa fie informată în locul sau.
Art. 223. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
Art. 224. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o alta opinie medicală.
Art. 225. Pacientul are dreptul sa solicite și sa primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

CONSIMŢĂMÂNTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENŢIA MEDICALĂ

Art. 226. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 227. (1)Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgenta, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
(2) În cazul în care pacientul necesita o intervenție medicală de urgenta, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Art. 228. În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de înțelegere.
Art. 229. (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa își dea consimțământul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambalator.
Art. 230. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Art. 231. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile sa își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
Art. 232. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

DREPTUL LA CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI VIATA PRIVATĂ A PACIENTULUI

Art. 233. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
Art. 234. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își da consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Art. 235 În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
Art. 236. Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 237. (1) Orice amestec în viată privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publica.
Art. 238. Dreptul femeii la viată prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viată mamei.
Art. 239. Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
Art. 240. (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă sa aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ŞI ÎNGRIJIRI MEDICALE
Art. 241. (1) În cazul în care furnizorii sunt obligați sa recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunoștința publicului.
Art. 242 (1) Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condițiile de dotare necesare și personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta apărute în situații extreme.
Art. 243. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Art. 244. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
Art. 245. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.
Art. 246 (1) Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unității respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăti suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
Art. 247. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea stării sale de sănătate sau pana la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
Art. 248. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicală de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta și de servicii farmaceutice, în program continuu.
Art. 249. (1) Pacientul are următoarele obligații :
a) sa respecte regulile ce se aplica în spital;
b) sa păstreze ordinea, liniștea si curățenia în spital;
c) sa respecte programul de vizite si de masa precum si circuitele funcționale din spital;
d) sa nu deterioreze bunurile din spital;
e) sa respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
f) sa nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor șefi de secție;
g) sa nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extra medicale; în cazul în care are drept de învoire sa nu depășească timpul care i-a fost acordat;
h) sa păstreze si sa predea în bune condiții echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;
Art. 250- (1) Se interzice fumatul in spital .
(2) Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție si se sancționează cu amenda contravenționala.
(3) Aceasta prevedere trebuie respectata de către personalul încadrat in unitate, de către pacienți, aparținători precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.